මම දැන් කලාවෙන් ඈත්වෙලා ඉන්නේ, දැන් මාව හුඟක් අයට අමතක වෙලා” වෝටර් චිත‍්‍රපටයට දායක වුණ සරලා කාරියවසම්