ලිංගික අතවර කළ හිටපු පොලිස් ලොක්කෙක් වසර 19 කට හිරේට! - වීඩියෝ සාක්ෂි මගින් මෙහෙයවූ ලංකාවේ පලවෙනි නඩුවේ තීන්දුව මෙන්න