අනම් මනම් නැතිව නිවසේ තියන ස්වභාවික දේවල් භාවිතයෙන් රැවුල වවාගන්නේ මෙහෙමයි , හිස්තැන් නැතිව රැවුල වාවගන්න ඕන අය විතරක් කියවන්න .