උණුසුම් ප්‍රතිචාර මැද මාලි ජපුර සරසවියේ කථිකයෙකු වෙයි - කබලෙන් ලිපට වැටුණත් ජීවිතේ දිනන හැටි ගැන මාලි කියපු කතාව