හැමදාම බලන නිල චිත්‍රපට නිලියන් මේකප් නැතුව දැකලා තියනවද ?