තමන් පිළිකාවකින් මිය යන බව දැන දැනම අලුත උපන් දියණියත් ළඟ තබාගෙන පියෙකු කල අධි සංවේදී කතාව මෙන්න