ලොවම කළඹමින් ජනප්‍රිය නිල් චිත්‍රපට නිලියක් හදිසියේම මියයයි .