ටොන් භාගයේ කාන්තාව අරුම පුදුම ලෙස සිරුර සිහින් කරගත්තේ මෙහෙමයි