හැමෝම දන්නවා කියල හිතන ඒත් 98%ක් දෙනා නොදන්න පුදුම හිතෙන දේවල් මෙන්න