තලවතුගොඩ සුපිරි ගණිකා නිවාසයක් වටලයි - සුරූපී කතුන් තිදෙනෙක් කොටුවුණේ මෙහෙමයි!