කුරිරු ලෙස ඉත්තෑවන් දඩයම් කළ තරුණයෙකු ෆේස්බුක් දැමූ ඡායාරූප පෙළ බුකිය කළඹයි – ඡායාරූප