හැටන් ප්‍රදේශයේ දිවියා අල්ලාගැනීමට ඇම ලෙස අහිංසක බල්ලෙකු යොදාගනී . photos