ලංකාවේ කතකට කුවේට් ගැහැනියක් ලේ වැගිරෙන තුරු සහාසික ලෙස පහරදෙන හැටි .