හත් දෙනෙකුගේ ලේ සෙල වූ පන්මුර් වතුයායම භීතියෙන් ත්‍රස්ත කළ කොටියා අල්ලන්න අමුතු උගුලක්..! (PHOTOS)