සනත් ජයසූරියට අසාධ්‍යයි . ප්‍රතිකාර සදහා ඔස්ට්‍රේලියාවට