පොලිසිය උතුරු නැගෙනහිරට බයයි ඇත්ත ඒකයි – රටම කැළඹු සමන්තුරේ සිද්දිය මෙන්න