ලොවම මවිත කරමින් අයිෂ්වර්යා රායිට අවු 14දි බිහි වූ දරුවෙකු සත්‍ය හෙළි කරයි .