තම රුව වරදී ලෙස යොදාගන්නා අයට එරෙහිව හිටපු ජනපතිගෙන් ලිපියක්