ශ්‍රී ලංකාව මැච් පරදින්නේ කොඩිවිනයක් නිසා .ශ්‍රී ලංකාව තරග පරදින හේතුව ගංගා මෑණියෝ හෙළිකරයි .