මහන්සි නොවී ගෙදරදීම සල්ලි හොයන්න ලේසිම ක්‍රම ටික මෙන්න.පරිඝනකයක් අත්‍යවශ්‍ය නෑ