විල්පත්තුවේ දළ ඇතාත් ඉවරයි - ඇත් රජු මරා දළ කැපූ මුස්ලිම් මවුලවිවරයා කොටු වේ