මේ ඩ්‍රාමා එකට මටත් කතා කළා නම් මාත් එනවා , මාත් ආසයි රඟපාන්න. ක්‍රිෂාන්තට පිහිට වූ රංජන්ට නාමල් උඩුගමගෙන් චෝදනා .