කාටහරි ඕන නම් පුහුණුවීම් අතරේ සිංදු අහන්න ඔහුට පුලුවන් බෑග් එකත් අරන් ගෙදර යන්න - නව බලාපොරොත්තු සමගින් හතුරු වැඩ අරඹයි -සංචිතයේ නැතිවත් පැමිණි ක්‍රීඩකයා කව්ද? (PHOTOS)