සුපිරි තරු එක්ක කෝලි අනුෂ්කා මංගල සාදය සැමරූ ගයාන් ලෝකයටම තමන්ගේ අත්දැකීම කියපු හැටි...!! (VIDEO)