රුවන්මැලි මහා සෑයේ පින්තුරයක් යොදා මස් කඩයට කැලැන්ඩරයක් මුද්‍රණය කරලා . වෙළදසැල් හිමියාට සිදුවූ දේ මෙන්න .