සැබෑ අවතාර කැමරා කාචයට හසුවූ අති දුර්ලභ අවස්ථා ඇතුලත් ලොවම භීතියට පත් කල වීඩියෝව