අතට දාපන් බූරුවා නායක තිසර පෙරේරා , යොවුන් අකිලට කියූ දේ නිසා සිදුවූ දේ මෙන්න