කොල්ලුපිටියේ මුස්ලිම් හෝටලයක කෑම වලට අමු අමුවේ පොලිතින් මලු මිශ්‍ර කරන වීඩියෝව මෙන්න.