මුහුණු පොතේ සටහනක් තබා තවත් තරුණයෙකු පෙම්වතිය නිසා ජිවිතයෙන් සමුගනියි.