තරු පහේ හෝටලයේ ගණිකා වෘත්තියේ යෙදුනු නිලියන් තිදෙනා අතටම හසුවෙයි photos