විරාත් කෝලිගේ සහ අනුෂ්කා ෂර්මාගේ මධුසමයේ ඡායාරූපයක් පිටවෙයි.photos