බොලිවුඩයේ සුපිරි නළුවන්ගේ සැබෑ වයස ඔබ දන්නවද ? ඇහුවොත් නිසැකවම පුදුම හිතෙයි .