බර්මියුඩා ත්‍රිකෝණයටත් වඩා භයානක ගුප්ත ස්ථාන 5ක් මෙන්න .