හයේ පාර 18ක් එක්ක ක්‍රිස් ගේල් ගෙන් විස්මිත ඉනිමක්. BPL අවසන් මහා තරඟයේදී තැබූ ලෝක වාර්තාව මෙන්න.