ජපානයේ පිරිමි නිල් චිත්‍රපට නළුවන් නොමැති කමින් නිල් චිත්‍රපට කර්මාන්තය අර්බුදයක. නිලියන් 10 000ටම නළුවන් 70යි.