සුපිරි ක්‍රිකට් තරුව කණ්ඩායමෙන් එලවන්න ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයන්ම ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයෙන් අවසර ඉල්ලලා.. නම් සහිතව සියලු තොරතුරු මෙන්න