මගේ කකුල් දෙකම කුඩු වෙන්න වැදුනා මල්ලි,ඉස්සර මගේ කෙල්ල තුවක්කුව උස්සගන්න බැරි තරම් අතේ පිරිත් නුල් බදිනවා. රණවිරුවෙකුගේ කදුළු කතාව .