ගජ මුතු 3ක් ලක්ෂ 50ට විකිනීම්ට යාමේදී හසුවෙයි. දල පුට්ටුවාගෙද යන්නට සැකයක් .