ලෝකය පුරා එකම මොහොතක messenger අක්‍රිය වන්නට හේතුව මෙන්න.