ස්ත්‍රීන්ට ඇති වන ලිංගික ගැටලු සහ ඒවාට බලපාන හේතු මෙන්න. (අතිශයින්ම කාන්තාවන්ට පමණයි)