අපට අහිමි වූ දළ පුට්ටුවාගේ ඔබ මවිත කරවන සැගවුණු හපන්කම් මෙන්න .