රු 300ටත් සින්දු කිව්ව කාලයක් තිබුනා . යුගයේ නිහතමානිතම ගායකයා ගැන මව කියූ කතාව මෙන්න