මඩකලපු ධිවරයින්ට මාළු වෙනුවට තොග පිටින් සර්පයන් හසුවෙයි. සුනාමි පෙරනිමිත්තක්ද යන්නට බියක් .