පුතාගේ සතුට වෙනුවෙන් සේසතම අහිමි කරගත් පියෙකුගේ සංවේදී කතාව