දළ පුට්ටුවා ඝාතනය කල අයුරු සැකකරුවන් වමාරයි.(සංවේදී අය කියවන්න එපා)