ලංකාවේ ගණිකාවෝ අලෙවි වන මිල ගණන් ඔබ දැන සිටියාද? ආරම්භ වෙන්නේ රු 1000න් ලු.