දෙසැම්බර් 31 හැමෝම කියන සුනාමිය ඒවිද ? මෙන්න ඇත්ත කතාව