සැමියන් රැකියාවට ගිය පසු බිරින්දෑවරු අපූරු ස්වයං රැකියාවක් කරලා - පොලිසියෙන් පැන සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට ගත් හැටි .!