”ශාප දෙන්නෑ ඇයට නම් මම” බුකියෙ නිර්මාණය වුන දසුන්ගේ බිරිඳගේ පැතුම