දෙවන හදවත් බද්ධය සිදු කෙරුණු සචිනිට දින හතරකට පසු සිදුවූ අවාසනාවන්ත සිදුවීම